Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Telefon alarmowy Numery alarmowe: tel. 998 lub 112

System kształcenia


Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego. W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego prowadzi akcje gaśnicze oraz działania z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego.

W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest około 30 tys. funkcjonariuszy. Ponad 80% z nich pełni służbę w systemie zmianowym.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego są: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi oraz podległe jej 22 komendy powiatowe/miejskie PSP. Stan zatrudnienia w województwie wynosi ok. 2250 funkcjonariuszy.

Specyfika i szczególny charakter zawodu strażaka wynika przede wszystkim z bardzo ważnej misji społecznej jaką realizuje Państwowa Straż Pożarna. By móc w pełni ją realizować od kandydata na strażaka wymaga się specjalnych cech i umiejętności. Dlatego też nabór do służby jest procesem złożonym i ma za zadanie wyłonić najlepszych, najbardziej predysponowanych do pracy w ratownictwie ludzi.

Oprócz akcji gaśniczych straż pożarna realizuje szereg działań związanych z ratownictwem specjalistycznym. Na terenie województwa łódzkiego zajmują się nim grupy: wodno-nurkowa, wysokościowa, chemiczno-ekologiczna, poszukiwawczo-ratownicza, techniczna.

Służba przygotowawcza

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić wymagania, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnejt.j. z dnia 7 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1123). Musi być obywatelem polskim, niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystającym z pełni praw publicznych, posiadającym co najmniej średnie wykształcenie. Powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W PSP na terenie województwa łódzkiego do służby w komendzie wojewódzkiej przyjęcia dokonuje komendant wojewódzki, natomiast na stanowiska w komendach powiatowych/miejskich - właściwi ze względu na położenie terytorialne jednostki organizacyjnej PSP komendanci powiatowi/miejscy.

Informacje w zakresie przyjęć do służby znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz na stronach BIP komend powiatowych/miejskich PSP.

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są testowi sprawności fizycznej złożonemu z trzech konkurencji:

  • podciągania na drążku,
  • biegu po kopercie,
  • BIP test.

Niezaliczenie którejkolwiek z nich eliminuje z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oceny zdolności psychicznej i stanu zdrowia kandydata, w świetle wymagań do służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ponadto w zależności od stanowiska, na jakie prowadzony jest nabór, preferowane są dodatkowe kwalifikacje, m.in.: prawo jazdy kat. C, uprawnienia ratownika medycznego, uprawnienia płetwonurka, potwierdzone członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej, udokumentowany udział w zawodach pożarniczych, uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, uprawnienia do obsługi dźwigów. Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Jest to okres służby w którym osoba zatrudniona zdobywa odpowiednie kwalifikacje pożarnicze, zarówno teoretyczne jak i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu strażaka. Odbywa się to za pośrednictwem przyjętego cyklu szkoleniowego. Po podjęciu służby strażak kierowany jest na kurs podstawowy realizowany w systemie skoszarowanym w ośrodku szkolenia przez okres czterech miesięcy.

Służba kandydacka

Inną możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej z poniżej wymienionych szkół kształcących w systemie dziennym. Nauka w nich odbywa się w systemie skoszarowanym. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) jest jedyną w Polsce uczelnią wyższą kształcącą w zawodzie inżyniera pożarnictwa (czas nauki 4 lata).

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy:

  • posiadają świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia,
  • nie byli karani sądownie,
  • posiadają dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne do służby w Państwowej Straży Pożarnej potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA.

Egzamin wstępny

Wszyscy kandydaci zdają egzamin sprawnościowy, który polega na pokonaniu toru przeszkód. Wymaga się by osoby, które zdawały „nowy” egzamin dojrzałości miały na świadectwie w części pisemnej oceny z matematyki oraz fizyki i astronomii lub chemii, ponieważ dla nich nie będzie organizowany egzamin wstępny z tego zakresu. W przypadku braku ww. ocen kandydat otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym 0 punktów z tych przedmiotów. Osoby, które zdawały maturę na „starych” zasadach będą mogły zdawać egzamin wstępny z matematyki oraz fizyki/chemii w SGSP.

 

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie są policealnymi szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodzie technika pożarnictwa (czas nauki 2 lata).

O przyjęcie do szkoły aspirantów mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia,
  • nie byli karani sądownie,
  • posiadają dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne do służby w Państwowej Straży Pożarnej potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA.

Egzamin wstępny

Pierwszą część egzaminu stanowi test sprawności fizycznej składający się z 3 konkurencji: biegu na 50 m, biegu na 1000 m i podciągania na drążku. Drugi etap - teoretyczny to test zawierający po 25 zadań z chemii i fizyki.

Bliższe informacje można uzyskać:

 

Pracownicy cywilni w PSP

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

Dyrektor generalny urzędu (komendant) organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komendy. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.